Γνωρίστε
τις μεθόδους μας
Μάθετε να μαθαίνετε
Εάν οι δάσκαλοι δεν αποκτήσουν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και την προσέγγιση που απαιτούνται για τη μείωση των πιθανών εμποδίων στη διαδικτυακή μάθηση, οι ικανότητές τους θα είναι ανεπαρκείς
Οι τρεις κεντρικοί στόχοι αυτού του έργου είναι η οικοδόμηση της ικανότητας των δασκάλων να εφαρμόζουν τις αρχές του Universal Learning Design (UDL) για την εφαρμογή της διδασκαλίας χωρίς αποκλεισμούς, την εφαρμογή μικρών παρεμβάσεων έγκαιρα για την πρόληψη της εγκατάλειψης της εκπαιδευτικής διαδικασίας απο τη πλευρά των μαθητών καθώς και το σχεδιασμό και την παροχή βέλτιστης υβριδικής διδασκαλίας που βρίσκει μια ευέλικτη ισορροπία που χρησιμοποιεί τις σχετικές δυνάμεις διαφορετικών τρόπων παράδοσης.
people and computers
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΕΡΓΟ
Το έργο SOULSS (Scaffolding Online University Learning: Support Systems) στοχεύει να παρέχει κατάρτιση βασισμένη στις ανάγκες σε εκπαιδευτικούς τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για να τους βοηθήσει να προχωρήσουν από την «έκτακτη εξ αποστάσεως διδασκαλία» στα επόμενα στάδια στον δρόμο προς τον ψηφιακό μετασχηματισμό των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης. Για την επίτευξη αυτού του στόχου, ο κύριος στόχος του έργου είναι να οικοδομήσει την ικανότητα των εκπαιδευτικών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης να «σκέφτονται σαν έμπειρος σχεδιαστής διδασκαλίας» και να προοδεύουν προς τη βέλτιστη διαδικτυακή διδασκαλία και μάθηση. Το έργο θα παρέχει, μεταξύ άλλων, μια πλατφόρμα εκμάθησης πολλαπλών εργαλείων και ένα κιτ εκπαιδευτικών μαθημάτων που θα αποτελείται από πέντε αλληλοενισχυόμενες μονάδες.

Το έργο υλοποιείται από μια κοινοπραξία επτά εταίρων από έξι χώρες.

ΛΟΓΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ SOULSS

computer
01
Ψηφιακός μετασχηματισμός
Η ταχεία επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
02
Μαθησιακό κενό
Οι συνέπειες αυτού του μαθησιακού κενού εντείνονται για τους μαθητές με διαφορετικές ανάγκες που απαιτούν πρόσθετη διδακτική υποστήριξη για την επιτυχή ολοκλήρωση των διαδικτυακών μαθημάτων.
Man takes notes
People are sitting at the computer
03
Ισότητα
Η ευρεία στροφή των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης στο Διαδίκτυο έχει τη δυνατότητα να επεκτείνει την ισότιμη πρόσβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση για ομάδες φοιτητών που δεν εξυπηρετούνται.
people are sitting at the table
man writes on the whiteboard
Logo
Γνωρίστε τις μεθόδους μας

Μάθετε να μαθαίνετε

Εκπαιδευτικη πλατφορμα

Στο πλαίσιο του έργου θα δημιουργηθεί επίσης μια πλατφόρμα e-learning, όπου θα τοποθετηθεί το εκπαιδευτικό υλικό.

Διδακτικές Μονάδες

Ως ένα από τα αποτελέσματα του έργου, θα δημιουργηθούν εκπαιδευτικά υλικά για διαφορετικές πτυχές στο UDL.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις

Κατά τη διάρκεια του έργου, θα δημοσιευθεί μεγάλος αριθμός επιστημονικών εργασιών για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων του έργου.

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες


Το έργο θα παράσχει κατάρτιση σε καθηγητές τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.